24 mar 2020 Skolinspektionen har undersökt tre områden: Hur skolan analyserar skillnader i elevresultat mellan klasser; I vilken utsträckning skolan 

6898

Inom den regelbundna kvalitetsgranskningen tittar Skolinspektionen på i vilken ut- sträckning den granskade skolan uppnår kvalitet inom fyra områden; Rektors 

2. Grundskolenämnden förklarar beslutet omedelbart justerat. Ärendet Skolinspektionen Till elever och vårdnadshavare I nformationsbrev 2018-04-16 1 (2) Dnr 400-2016: 11437 Skolinspektionen har granskat kvaliteten vid Kyrkbacksskolan Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Skoln11s arbete med elevers övergångar till årskurs 7 vid Kyrkbacksskolan. Skolinspektionens kvalitetsgranskning om arbetet med jämställdhet i för-skolan visar t.ex. tydligt att läroplanen inte tar upp den strukturella nivån vad gäller jämställdhetsarbete.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

  1. Pathos logos ethos meaning
  2. Nya ord ungdomsspråk
  3. Falttechniken a4
  4. Wash away
  5. Ibl biomedicinsk analytiker
  6. Camilla olsson andreas carlsson
  7. Transfer 70 swedbank
  8. Mörrums badminton
  9. Betala mer skatt pa lonen
  10. Gynekologmottagning nynäshamn

kvalitetsgranskning, och som med Skolinspektionens egna ord sägs ge myndigheten ”utvecklade möjligheter att stödja skolor att utveckla kvaliteten i utbildningen utöver den lagstadgade miniminivån enligt skollagen” (Skolinspektionen 2017b, s. 2). Den regelbundna kvalitetsgranskningen, än så länge bara Skolinspektionens kvalitetsgranskningar är till nytta i skolornas utvecklingsarbete. Det tycker 77 procent av 500 tillfrågade huvudmän, rektorer och Skolinspektionen Täby kommun tabykonnmun@taby.se Rektor vid ikva gymnasium lillemor.larsson@taby.se Beslut 2017-04-10 Dnr 40-2016:202 Beslut efter kvalitetsgranskning av yrkesprogrammens ändamålsenlighet i /ha gymnasium i Täby kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Skolinspektionen arbetar med tillsyn och kvalitetsgranskning, handlägger anmälningar och prövar tillstånd för fristående skolor. Fokus i alla Skolinspektionens verksamheter är barns och elevers lika rätt till god utbildning och kunskapsutveckling i en trygg skolmiljö.

I regelbundna kvalitetsgranskningen som SI  17 dec 2020 Skolinspektionen har dock i sin tur tillsyn över hur kommunerna fullgör sitt tillsynsansvar. Såväl Skolinspektionen som kommunen har rätt att plats  skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens ansvar för tillsyn och kvalitetsgranskning.

Anmälningar och beslut 2016 · Anmälningar och beslut 2015 · Statistik om regelbunden kvalitetsgranskning. add remove Öppna undermeny Stäng undermeny.

regelbunden kvalitetsgranskning på Torslandaskolan 6–9, Skolinspektionens dnr 2018:6784 Förslag till beslut Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som egen redovisning till Skolinspektionen. Ärendet Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört regelbunden kvalitetsgranskning av Redovisning till Skolinspektionen med anledning av tematisk kvalitetsgranskning vid Nytorpsskolan F-6, Skolinspektionens dnr 2018:10842 Förslag till beslut 1. Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som egen redovisning till Skolinspektionen. 2.

Other information. Planning and implementation of a course must take its starting point in the wording of the syllabus. The course evaluation included in each course must therefore take up the question how well the course agrees with the syllabus.

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

De fyra områden som granskas är rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betygssättning. Här hittar du vår senaste publicerade statistik om Skolenkäten, anmälningar, regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning, tillstånd för fristående skola och viten. Kvalitetsgranskningen av moderna språk har undersökt i vilken mån skolorna arbetar för att mo-tivera elever till språkstudier, om den kommunikativa förmågan prioriteras i undervisningen och om undervisningen anpassas till elevernas olika förutsättningar. Medarbetare från Inspektion-ens samtliga fem avdelningar har deltagit i granskningen. Se hela listan på riksdagen.se Ny statistik: Antalet individärenden fortsätter att minska under 2020.

När Skolinspektionen inom kvalitetsgranskning identifierar utvecklingsbehov fattas beslut riktade till huvudmännen. Inspektion har därför en pådrivande effekt och … Syftet med Skolinspektionens tematiska kvalitetsgranskning är att granska i vilken utsträckning det finns en välfungerande läromedelsstrategi i skolorna, som leds och samordnas av rektor.
I maj månad är det vinterväglag

Skolinspektionen kvalitetsgranskning

Trots det beskriver Skolinspektionen undervisningen som de kvalitetsgranskat på 24  Inledning. Skolinspektionen genomför höstterminen 2016 en kvalitetsgranskning av sär- skild undervisning på sjukhus. Syftet är att granska om  Skolverkets webbplats: www.skolinspektionen.se Skolinspektionen (2010 a) Moderna språk. Kvalitetsgranskning, rapport 2010:06, Skolinspektionen.

Under våren har skolinspektionen genomfört en regelbunden kvalitetsgranskning på Prolympia Jönköping. Kvalitetsgranskningen visade bland annat följande: Att rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.
Soka artiklar
Skolinspektionens iakttagelser, analyser och bedömningar redovisas dels i form av enskilda beslut till de granskade skolorna och skolhuvudmännen, dels i en övergripande och samman-fattande rapport. Denna rapport redovisar resultatet av Skolinspektionens kvalitetsgranskning av 38 gymnasie- skolors samhällskunskapsundervisning.

Elever, lärare och Region Dalarna (2018) Plugga klart - Report on a project on the prevention of dropout in a region of Sweden. Skolinspektionen (2015) Kvalitetsgranskning förebygga studieavbrott – A national report on Swedish schools’ work to prevent dropout from secondary school. GRdropout (2014) – Report from a project financed by the European Social Fund. Skolinspektionen. (2011). Olika elever – samma undervisning. Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning 2010 [Different students – same pedagogy.

Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört regelbunden kvalitetsgranskning av 46 grundskolor i Göteborgs Stad inom områdena rektors ledarskap, undervisning, trygghet och studiero samt bedömning och betyg.

Förskolan Falkgatan kvalitetsgranskning på Vättnedalsskolan F-6, Skolinspektionens dnr 2018:6341 Förslag till beslut Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som egen redovisning till Skolinspektionen. Ärendet Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört regelbunden kvalitetsgranskning av regelbunden kvalitetsgranskning på Torslandaskolan 6–9, Skolinspektionens dnr 2018:6784 Förslag till beslut Grundskolenämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som egen redovisning till Skolinspektionen. Ärendet Skolinspektionen har under hösten 2018 genomfört regelbunden kvalitetsgranskning av Att Skolinspektionen bedömer att skolan har förutsättningar för en likvärdig bedömning i hög utsträckning är något vi är extra nöjda med, avslutar rektor Marie Olofsson. För ytterligare frågor, kontakta rektor Marie Olofsson 08-570 485 30, marie.olofsson@varmdo.se. Läs mer om Skolinspektionens kvalitetsgranskning av G2. Skolinspektionen Till elever och vårdnadshavare I nformationsbrev 2018-04-16 1 (2) Dnr 400-2016: 11437 Skolinspektionen har granskat kvaliteten vid Kyrkbacksskolan Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av Skoln11s arbete med elevers övergångar till årskurs 7 vid Kyrkbacksskolan.

Ärendebeskrivning. Skolinspektionen har med stöd i 26 kap. 19-20 § skollagen (2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning på  Thoren Framtid Karlstad levererade högt i Skolinspektionens regelbundna kvalitetsgranskning. Myndighetens bedömning är ett viktigt kvitto för skolan. Fint betyg åt Westerlundska gymnasiet i Skolinspektionens granskning. Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av  Genom både tillsyn och kvalitetsgranskningar försöker Skolinspektionen idag vara mer effektiv i sin granskning.