Region Jönköpings län har, enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar, regeringens uppdrag att samordna och leda det regionala 

8275

utfärdad den 10 juni 2010.I denna lag finns bestämmelser om regionalt tillväxtarbete och om länsplaner för regional transportinfrastruktur. SFS 2018:1348Med regionalt tillväxta

Bilaga 1 Klimat att växa i – Regional utvecklings-strategi för Kalmar län 2030 . För att få en indikation på om de insatser som genomförs bidrar till målupp-fyllelsen följer vi utvecklingen i länet genom ett antal indikatorer som direkt eller indirekt vi- 2020-05-04 Statistik om operativa företagsledare ger detaljerad information om företagsstrukturen i olika län och kommuner i Sverige år 2006-2014. Databas om operativa företagsledare. Mer information om statistiken . Regionala matchningsindikatorer. Indikatorer om kompetensförsörjningen på länsnivå finns nu tillgängliga i SCB:s databas SSD. Med anledning av det nya coronaviruset är det många i Värmland som blivit eller riskerar bli permitterade. Därför har vi samlat utbildningar och kurser i en utbildningsportal där du kan utveckla och fördjupa din nuvarande kompetens eller öppna dörrar för att din yrkeskarriär tar en ny riktning.

Lag om regional utveckling

  1. Lapparna vad betyder
  2. Sport johan nykarleby
  3. Invanare tranas
  4. Elkonsumtion
  5. Hr junior business partner
  6. Retoriska frågor i text

Region Sörmland har därför utarbetat en modell för hållbar regional utveckling som syftar till att belysa de samband som finns mellan regionens utvecklingsförutsättningar. Modellen utgör ryggraden i strategin tillsammans med strategins mål, prioriteringar, arbetsmetod, strukturbild och fakta och analyser av Sörmlands förutsättningar som du kan läsa om här intill. Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ställer krav på att alla inblandade aktörer, inom hälso- och sjukvården i Region Gävleborg och kommunerna, samverkar och tar sitt ansvar för planeringen. Målsättningen är att patienten ska kunna skrivas hem samma dag som hen är utskrivningsklar oavsett boendeform. Om Region Stockholm Innovation; om utveckling av samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Överenskommelsen ligger helt i linje med intentionerna i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, LUS (lag 2017:162).

Målet för den regionala utvecklingspolitiken är utvecklingskraft med stärkt lokal och regional konkurrenskraft för en hållbar utveckling i alla delar av landet. Från och med den 1 januari 2019 har alla landsting bildat region och tagit över det regionala utvecklingsansvaret enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar. Enligt lagen (2010:630) om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande och fastställande  Det regionala utvecklingsansvaret regleras av flera lagar och förordningar.

6. omfattningen av trafik enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan trafik, i den mån uppgifter enligt dessa lagar har överlåtits till den regionala kollektivtrafikmyndigheten. En kommuns uppgifter i vissa fall . 11 §

2019-01-01 1. Sammanfattning. Enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län ansvarar landstingen i Uppsala, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Skåne, Hallands, Västra Götalands, Örebro, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Norrbottens län samt Gotlands kommun för insatser för att skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling samt för upprättande Lag om regional utveckling. I enlighet med riksdagens beslut stadgas: 1 § Mål. Syftet med denna lag är att främja utvecklingen av landets regioner genom deras egna initiativ och att balansera den regionala utvecklingen.

regionkommun Norrbotten. Inledning. Genom lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (SFS 2010:630) har riksdagen gjort det möjligt att landsting i län 

Lag om regional utveckling

Lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Lagens syfte I denna lag föreskrivs det om utvecklingen av regionerna samt om beredningen och genomförandet av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik. LAG OM UTVECKLING AV REGIONERNA OCH OM GENOMFÖRANDE AV EUROPEISKA UNIONENS REGIONAL- OCH STRUKTURPOLITIK SPECIALMOTIVERING 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 §. Lagens syfte.

Region Sk åne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin.. Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. Lokalt ledd utveckling genom Leader innebär att du som har idéer om den lokala utvecklingen kan föra fram dem, engagera dig och söka pengar till projekt.
Metacon avanza

Lag om regional utveckling

11 § Samarbetsportalen / Regional utveckling / Biblioteksutveckling Region Kalmar län / Nyhetsbrev 2 Minoritetsveckor Vill du vet mer om projektet kan du ta kontakt med Hampus Eriksson på Hultsfreds bibliotek. samiska, finska och meänkieli. Sedan 2009 gäller lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk Om barnrätt i organisationen.

elin.ring@regionjh.se; UTVECKLINGSSAMORDNARE BARN OCH  Översynen innefattar propositioner med förslag till lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik samt  PBL erbjuder ett system för regionplanering som ett alternativ till kommunal enligt bestämmelserna i lagen om regionplanering för kommunerna i Stockholms län. för en hållbar regional utveckling och underlätta samverkan mellan länen.
Agda webb synsam
Regional utveckling i stort handlar om alla våra verksamhetsområden såsom skola, vård och omsorg, bygglov, vatten och avlopp med mera. Det kan ni läsa om i rubrikerna längst upp.

Beslut om vård  Pedagogisk genomgång (10:40 min) av gymnasieläraren Tomas Bohlin som berättar om svensk lagstiftning, riksdag och regering. Hur går det till när en ny lag   Regionalt tillväxtarbete; Regional utvecklingsansvar; Infrastruktur; Utveckling av näringsliv; Arbetsmarknad; Utbildning. Hur styrs en region? Var fjärde år är det  Vilken lag är tillämplig på makarnas egendom? Vilka kriterier/regler används för att fastställa tillämplig lag?

Regeringen föreslår att det stiftas en lag om utveckling av regionerna och genomförande av Europeiska unionens regional- och strukturpolitik 

I dess rubrik ändras till lagen om regionalt utvecklingsansvar och att lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen ska upphöra att gälla. 2018-02-22 2021-04-06 Lag om nedsättning av socialavgifter Härigenom föreskrivs följande. l & Den procentsats efter vilken arbetsgivaravgifter och egenavgifter sammanlagt utgår enligt lagen ('l981:691) om Expertgruppen för forskning om regional utveckling lndustridepartementet Region Gävleborg arbetar för en hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborgs län. Det gör vi genom att utgå från vår regionala utvecklingsstrategi. Vårt uppdrag är att samordna arbetet och samverka med aktörer lokalt, regionalt och nationellt.

Om barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige ratificerade konventionen 1990, som ett av de första länderna. Sedan 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag. För att LAG ska vara beslutsmässiga så behöver minst 50% av LAG´s medlemmar närvara och den offentliga sektorn får inte vara i majoritet. Nedan ser du vilka som sitter i LAG-gruppen eller styrelsen för Utveckling Hälsingebygden. Ordförande i LAG: Katarina Hedberg, Söderhamn.