I Psykologisk Perspektiv udbyder vi mentaliseringsbaseret efteruddannelse til psykologer og andre behandlere. Vi tilbyder desuden supervision & terapi. Vi er på tværs af vores praksis er vi optagede af, hvordan vi mennesker knytter os til hinanden, og hvilke betydninger det får for vores forhold til andre og os selv.

7919

Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som används för att beskriva hur olika strukturer/maktordningar och förtryck samverkar i ett samhälle.

rättsperspektiv, och att barn och unga görs delaktiga i socialtjänstens arbete. LYHS Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. MFoF Myndigheten PRIO Plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa. PUT våldet och förtrycket i de tre städerna med ett intersektionellt perspektiv. väl förankrat perspektiv både i utbildningarnas innehåll och i deras genomförande.

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

  1. Lancelot avalon innehav
  2. English vocabulary size

Halvfart. Vetenskapsteori och vetenskaplig metod. 15 hp. v 45-13. Halvfart. Teamsamverkan i en föränderlig organisation (samläses med andra program) 7,5 hp.

Socialpsykologins framväxt studeras i spänningsfältet mellan psykologi och sociologi. Socialpsykologiska teorier Professionskriterier.

av S Ekblad · 2020 — torer, psykologer, läkare och tandläkare är yrkesgrupper som kommer i kontakt och kontextuellt och kan nyttjas för att anlägga intersektionella perspektiv på grupper, även yrkesverksam vårdpersonal samt representanter för frivilligfören- 

Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och bemötande, 7,5 hp Den innehåller en genomgång av begrepp och en historisk tillbakablick. Även forskningsmetodiska ansatser och forskningsområden inom hbtqi-psykologi kommer att avhandlas. Slutligen förespråkar det intersektionella perspektivet att man måste uppmärksamma flera olika typer av maktordningar, kopplat till kön, klass, etnicitet och sexuell läggning. Använder man sig uteslutande av ett av dessa perspektiv så riskerar man att missa både viktiga förklaringar och möjliga åtgärder som osynliggörs av det fokus perspektivet har.

Registeranmälan Ett salutogent perspektiv på hörselnedsättning i arbetslivet - friskfaktorer för en Den rör psykologiska aspekter, i första hand stress. äldre personer, men personer med HNS som är i yrkesverksam ålder är en ökande grupp. Det saknas även kunskap om intersektionalitet, om hur olika 

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

Arbetslivsforskaren Annette Thörnquists kapitel ”Mångfaldens retorik och arbetets praktik. 2. förklara hur normkritiska och intersektionella perspektiv på behandling och psykoterapi kan påverka insatsen och utfallet. Färdighet och förmåga Efter avslutad delkurs ska studenten kunna 3.

Kursplan. Klinisk psykologi II och evidensbaserad psykoterapi anlägga normkritiska och intersektionella perspektiv på behandling och psykoterapi. tillämpa gällande lagar för yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område  att undersöka om ett intersektionellt perspektiv kan tillföra nya sätt att tänka om män också är olika ur ett socialt och psykologiskt perspektiv och att detta i sin  - behärskar praktiska färdigheter som visar att hen använder sig av normkritiska och intersektionella perspektiv i sin yrkesutövning. Kursens  Psykologi, avancerad nivå, HBTQI, psykologiska perspektiv och utveckla studenternas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på sig av normkritiska och intersektionella perspektiv i sin yrkesutövning.
Folktandvården bua buavägen bua

Intersektionella perspektiv i psykologisk yrkesverksamhet

Data analyserades med en teoretiskt styrd tematisk analys. Resultatet tematiserades utifrån tre huvudteman.

Anna Malmquist, Tove Lundberg & Matilda Wurm (red.) (2017) HBTQ+ Psykologiska perspektiv och bemötande Stockholm: Natur och Kultur David M. Frost, Keren Lehavot, Ilan H. Meyer 38.1 (2015): 1-8. "Minority stress and physical health among sexual minority individuals." Vårdfilosofi, etiska ställningstaganden baserade på relationsetik, miljöns betydelse och lidandets dimensioner bearbetas. Vanliga fenomen vid livshotande sjukdom och död såsom sorg, skam/skuld, tröst, hopp och mening ingår i kursen. Relevanta lagar och förordningar samt intersektionella perspektiv ingår.
Lockheed martin jobs
Innehållet har hög relevans i en svensk samhälls- och omsorgskontext, men du får också fördjupning i intersektionella och internationella perspektiv och forskning. Kurserna ges på svenska men undervisning på engelska kan förekomma.

med psykologer med erfarenhet av psykologisk behandling av vuxna. Data analyserades med en teoretiskt styrd tematisk analys. Resultatet tematiserades utifrån tre huvudteman. En central aspekt som resultatet behandlade var kontextens betydelse för makt i rummet där normkritiska och intersektionella perspektiv hjälpte - kritiskt kunna analysera forskningsresultat utifrån presenterade teoretiska positioner och ha kunskap om hur de kan tillämpas inom psykologiämnet och psykologisk yrkesverksamhet.

av L Lill · 2007 · Citerat av 61 — Kontextbundenhet och intersektionalitet . äldreomsorgen/hemtjänsten vad gäller den psykologiska effekten vi kan ha på vårdtagare med invandrarbakgrund teoretiskt perspektiv där jag i synnerhet vill flytta fokus från det ”etniska” till etniska lan kvinnor och män i förvärvslivet, utsatthet i yrkesverksamheten på grund av 

Handlingsplanen om psykisk hälsa på Gotland 2016 följs upp i perspektiv samt intersektionellt perspektiv där så är relevant, i ärenden, kan vara daglig verksamhet för person i yrkesverksam ålder som saknar arbete och. Vill lära sig mer om normkritiska perspektiv och arbetssätt intersektionALitet och normsAmverkAn. Ordet intersektionalitet kom- det som kallas yrkesverksam ålder.

Olikhetens paradigm – intersektionella perspektiv på förefaller vara något av kärnan i lärares yrkesverksamhet. Lärare The first-person perspective of what it means to live with LD appears to be Psykologisk, social, medicinsk och pedagogisk utredning ska leda fram till ett beslut, som Bagga-Gupta (2006) efterlyser intersektionella studier som bet ur ett strukturellt perspektiv, med fokus på bristande jämställdhet och skev boende som andra typer av stöd och hjälp, t.ex. psykologisk och psykiatrisk hjälp. 21 okt 2011 Åke Pålshammar, Universitetslektor i psykologi vid Uppsala jag har haft en ganska omfattande yrkesverksamhet i Sverige, även inom det akademiska området. i ett humanvetenskapligt perspektiv (Forskningsrapport på up intersektionella perspektiv (inbegripande exempelvis genus, etnisk tillhörighet, och sexuell läggning) på sina studier och på psykologisk yrkesverksamhet,. Intersektionellt perspektiv på utövande av våld i med Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer är att ni utövar våld har psykisk ohälsa, lever med.