Avtalssamverkan Den här broschyren är tänkt som stöd och inspiration till de kommuner som vill börja avtalssamverka. Den innehåller beskrivningar av vad man bör tänka på och intervjuer med kommuner som redan ingår i någon form av avtalssamverkan.

5020

Remiss -Betänkandet En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2017:77) Till ä eke äbeä fö ä ä kä fö eägen könk enkäf . De gö m ndigheen genöm ä käpä bä e fö ä ningä fö fö eägände öch ä äki ä egiönälä miljö e dä fö eäg ecklä.

Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtals-samverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting över-låta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen. Utredningen har i uppdrag att utarbeta en strategi för att stärka kommunernas kapacitet att fullgöra sina uppgifter och hantera sina utmaningar.

Kommunal avtalssamverkan proposition

  1. Hur påverkar oljan miljön
  2. Sjukdomar mag tarmkanalen
  3. Ninis deli
  4. Behandlingsassistent distans hola
  5. Gmp livsmedelssäkerhet
  6. Räkna ut basala energibehovet

Kontakt på SKL: Fredrik Bäck 08-452 77 14, fredrik.back@skl.se och Johan Larsson, förbundsjurist, tfn 08-452 79 79, Johan.Larsson@skl.se - En generell rätt till kommunal avtalssamverkan. Statens offentliga utredningar 2017:77. 6.3. Kommunala utjämningssystemet 27 6.4. Samhällsförändringar och utmaningar 28 6.5. Förändrad lagstiftning 30 6.6.

Propositionen innehåller förslag till nya bestämmelser i kommunallagen som ger kommuner och landsting generella möjligheter till avtals-samverkan. Genom avtalssamverkan kan kommuner och landsting över-låta utförandet av sina uppgifter till en annan kommun eller ett annat landsting. Att förenkla möjligheterna till kommunal samverkan och En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SOU 2017:77 (pdf 1 MB) Kommunutredningen har i dag överlämnat sitt delbetänkande till regeringen.

Eftersom ungdomsmottagningarna innefattar såväl kommunala som och insatser inom socialtjänsten för unga (jfr prop. landsting en generell möjlighet till avtalssamverkan om de uppgifter som ankommer på dem.

s. 35. omfattar statligt beslutade obligatoriska åtgärder som direkt tar sikte på kommunal verksamhet.

12 Prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan, SFS 2018: 573 Lag om ändring i socialtjänstlagen (2001:453). 13 Prop. 1992/93:43 Ökad 

Kommunal avtalssamverkan proposition

12 § dom vid andra olyckor än brand,2 men nu kom alltså en reglering av. 2 Prop.

38 §, komma överens om att uppdra åt en anställd i den andra kommunen eller i den andra regionen att besluta på kommunens eller regionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.
Falsk email

Kommunal avtalssamverkan proposition

2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

Regeringen föreslår i propositionen även ett antal följdändringar i andra lagar.
Sommarjobb norrkoping 16 ar14 dec 2020 Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett Avtalssamverkan är en enklare form av kommunal samverkan än 

22). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § på.

14 dec 2020 Ordföranden ställer proposition och finner att det endast föreligger ett Avtalssamverkan är en enklare form av kommunal samverkan än 

Kommunal samverkan . Regeringen gav den 4 februari 2016 Statskontoret i uppdrag att kart-lägga, analysera och i vissa delar lämna förslag avseende statens styrning av statlig respektive kommunal verksamhet.

prop. 2017/18:151 s. 29 – möjligheter att samverka genom avtal enligt bestämmelser i kommunallagen (2017:725) (KL) 9 kap.