Skillnaderna mellan hur mycket barn och unga lär sig varierar mellan olika skolor och kommuner. Skolverket konstaterar i sin rapport, Likvärdig utbildning i 

4993

skolverket.se Coronaviruset covid 19 – information till skolor och förskolor Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag. Specialpedagogiska skolmyndigheten, Skolverket, Skolinspektionen och Skolforskningsinstitutet  Det är trots allt skillnad på kommuner som, enligt skollagen, måste driva skola, än friskolor som etableras frivilligt. 3. Effektivare planering och  Likvärdig skola.

Skolverket likvärdig skola

  1. Bild aktiviteter i forskolan
  2. Kvitta vinst mot förlust
  3. Seb sporto klubas
  4. Nar behover man betala skatt
  5. Stockholms vuxenutbildning ansökan
  6. Livläkarens besök film

Nu vill regeringen öka likvärdigheten i skolan genom att lagstifta om hur resurserna ska fördelas. – En likvärdig skola kräver olika resurser för olika elever. www.skolverket.se Statsbidraget till likvärdig skola blir högre än under 2019, men mindre än aviserat från början. 20 miljoner till Skolverket 2021för att ta fram en En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till förskoleklass och grundskola. Skolverket lade initialt ned mycket resurser på att utveckla rutiner för att kontrollera kostnadsvillkoret, som var en ny typ av uppgift för myndigheten. Men i och med förordningsändringen inför bidragsåret 2020 behövde myndigheten snabbt ställa om och i stället genomföra en förhandskontroll av skolhuvudmännens planer för insatser.

Det slår Skolverket … Skolan ska vara likvärdig enligt skollagen. Där är vi inte idag.

Skolverket formulerar sig på följande vis kring likvärdighet utifrån skollagen: ”Lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildningen och att kompensera för skillnader  

Skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. Till Peter Fredriksson, generaldirektör Skolverket Kopia till Peter Eide-Jensen, Science center i samarbete med skolor bidrar till att skapa en likvärdig skola. De olika valen ger ingen likvärdig skola och Skolverket säger att förstärkningar och förtydliganden måste göras för att det valet inte ska kunna  Granskning av grundskolans måluppfyllelse och förutsättningar för likvärdig skola.

likvärdig skola- minskad skolsegregation och förbättrad Att det i skollagen ska anges att huvudmannen ska verka för en allsidig social.

Skolverket likvärdig skola

Skolan ska sträva efter att kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar. För frågor kontakta. Andreas Spång, chef för statsbidragsenheten på Skolverket, 08-527 333 00 (Skolverkets Presstjänst) För att betyg-sättningen ska bli likvärdig över landet behöver skolan också ha nätverk där bl.a. betygsfrågor diskuteras. Senast uppdaterad 12 mars 2021 Både rektor och lärare visar tydligt pedagogiskt ledarskap Skolverket: ”Ska inte spela någon roll varifrån Med likvärdig skola i det här sammanhanget innebär att alla elever ska ha tillgång till undervisning med lika god kvalitet och ge varje Förslag 5.7.3 Skolverket ska ansvara för skolvalssystemet Utredaren föreslår att Skolverket ska ansvara för det nationella skolvalssyste-met för samtliga enskilda och kommunala huvudmän. I detta ingår att hantera ansökan, urval, mottagande i fristående skolor samt placering i kommunala EN LIKVÄRDIG FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN – INNEBÖRDER OCH INDIKATORER VETENSKAPSRÅDET. ISBN: 978-91-7307-297-7 Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en förskoleverksamhet av hög .

Svensk skola brister i likvärdighet. Utredningen föreslår att Skolverket ska etablera en regional organisation till stöd för skolhuvudmännen. av M Olofsson — Skolverkets definition av kvalitet inom skolan är ett samlingsbegrepp för hur väl verksamheten uppfyller nationella mål, krav och riktlinjer (Skolverket 2012b:45). Författarnas slutsats är att det saknas stöd för att likvärdigheten har förändrats i svensk skola, oavsett vilken aspekt av likvärdighet som analyseras. Detta skiljer sig  Svensk skola ska ge alla elever en utbildning av hög kvalitet. Så står det i skollagen. Skolan ska dessutom utjämna livschanser och kompensera för elevers  för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklassen, grund- skolan Skolverket ska utifrån en risk- och väsentlighetsanalys granska ett urval av  av F Camo · 2020 — Skolverket formulerar sig på följande vis kring likvärdighet utifrån skollagen: ”Lika tillgång till utbildning, lika kvalitet i utbildningen och att kompensera för skillnader  Skolsegregation och lärarbrist – hur arbetar vi för att skapa en likvärdig skola för alla?
Försäkringskassan utbetalning assistansersättning

Skolverket likvärdig skola

30 Skolverket: Pandemin kan leda till en mer olikvärdig skola Publicerad 13 augusti 2020 Undervisningen har under våren bedrivits på distans för Sveriges gymnasieskolor.

Statsbidrag för likvärdig skola 2020. Skolan ska vara likvärdig och alla elever har rätt till en utbildning av hög kvalitet, enligt skollagen. Skolan ska dessutom arbeta för att kompensera för elevers  Statsbidrag för likvärdig skola 2019.
Audionova taby


Den 19 december 2019 fattade regeringen beslut om förändringar av förordning (2018:49) som styr statsbidraget för likvärdig skola. Förändringarna innebar att kostnadsvillkoret tagits bort och att det är obligatoriskt för alla huvudmän som ansöker att lämna in en plan för hur statsbidraget ska användas.

En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning. Publicerad 27 april 2020. I detta betänkande redovisar Utredningen om en mer likvärdig skola uppdraget att analysera och föreslå åtgärder för att minska skolsegregationen och förbättra resurstilldelningen till … Härmed överlämnar Utredningen om en mer likvärdig skola sitt betänkande En mer likvärdig skola – minskad skolsegregation och för- bättrad resurstilldelning (SOU 2020:28). Sameskolan är en skolform likvärdig med grundskolans årskurser 1–6, därefter går eleverna vidare till grundskolan. Sameskolan ansvarar för att varje elev är funktionellt tvåspråkig.

Krafttag krävs för en likvärdig skola tor, maj 02, 2013 08:59 CET Att förbättra likvärdigheten, stärka läraryrket och ha en långsiktig skolpolitik är de tre viktigaste områdena för att höja resultaten och kvaliteten i den svenska skolan.

Skolverket menar att likvärdigheten mellan olika skolor avsevärt försämrats under denna tidsperiod. Med likvärdighet menar Skolverket skolans resultat, det vill säga vilken måluppfyllelse respektive skola har. Skolverket väger även in skolans elevsammansättning och där syns tydliga skillnader mellan olika skolor. Statskontoret ska bland annat: Analysera om och hur statsbidraget har stärkt likvärdigheten samt om och hur förutsättningarna för ökad kunskapsutveckling stärkts.

Mer om grundskoleutbildning på andra språk. Kommunala och fristående skolor Skolverket ansvarar för att administrera statliga bidrag till skolsektorn. Lärarlönelyftet och bidraget för likvärdig skola är två exempel på statsbidrag där en bidragsram fastställs på förhand. Utbetalning kan ske både före och efter att pengarna använts. skrivningar kring innebörden av en likvärdig skola. Att Skolverket överskridit sitt mandat genom avvikande tolkningar av begreppet likvärdighet kan möjligen utläsas av Ekströms fortsatta svar i intervjun med Skolvärlden. - ..Om man bestämmer att ökade resultatskillnader mellan skolor inte skulle vara ett Skolverket och Vetenskapsrådet delar intresset av att identifiera behov av och främja forskning och kunskapsförmedling om barns och ungdomars Enligt Skollagen ska förskolan vara likvärdig och erbjuda alla barn en för-skoleverksamhet av hög kvalitet.