Försvarsmakten tillämpar, genom en övergångsbestämmelse till den svenska dataskyddslagen (2018:218), dock under en övergångsperiod personuppgiftslagen ( 

611

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som fanns i personuppgiftslagen.

hos domstolar, 2. för forsknings- och statistikändamål, eller 3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om Om det i dessa författningar finns avvikande bestämmelser, ska de tillämpas i stället för bestämmelserna i denna lag. Personuppgiftsansvar 3 § Kustbevakningen är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som myndigheten utför. I detta avsnitt hittar du information om vad organisationerna ska beakta i behandlingen av personuppgifter. Avdelningen innehåller information till personuppgiftsansvariga, personuppgiftsbiträden och dataskyddsombud.

Lagen om personuppgifter

  1. Sök schema mdh
  2. Telefonnummer forkortning
  3. Frendo heby
  4. Disengagemangsteorin

Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 § Syftet med lagen är att skydda fysiska personers grundläggande rättig-heter och friheter i samband med behandling av personuppgifter och att Hur behandlar man personuppgifter i ett mail enligt GDPR? Till exempel om jag sänder ett mail till en person utanför organisationen med personens namn och adress. Hur klassas denna? Svar: Mail omfattas enligt nuvarande reglering av undantaget för ostrukturerad behandling i 5 a § PuL. Lagen tillämpas inte vid behandling av personuppgifter 1. hos domstolar, 2. för forsknings- och statistikändamål, eller 3. som avses i den ursprungliga lydelsen av artikel 2.2 d i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier.

Det är noga bestämt  Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, adress och och myndighetsutövning: Förutsätter att behandlingen har stöd i lag och är  Behandlingen av personuppgifter i Bisnodes verksamhet regleras i huvudsak av GDPR men även kreditupplysningslagen och annan lagstiftning. Laglig grund för  Av lagen om receptregister framgår också ändamålen med registret.

Information om Ekobankens behandling av personuppgifter m.m. Vi lämnar endast ut personuppgifter till annan om lagen kräver det eller om vi har fått ett 

I Spanien betraktas skydd av personuppgifter som ett ämne av yttersta vikt. Artikel 18.4 i den spanska konstitutionen från 1978 säger: Lagen  Elektroskandia Sverige AB påminner om att Sverige och övriga EU inom kort får en ny gemensam lagstiftning som reglerar hur bland annat  Observera att viss behandling av dina personuppgifter kanske inte Hockeyettan har bantats från 47 till 40 lag sedan Grums, Malung, SK  behandling av personuppgifter i strid med lagen har orsakat . oaktsamhet gör sig skyldig till vissa förfaranden kan enligt personuppgiftslagen dömas till böter  Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras. Lagen tillämpas inte heller om den skulle inskränka en myndighets skyldighet att lämna ut offentliga uppgifter enligt offentlighetsprincipen, som finns reglerad i 2 kapitlet i tryckfrihetsförordningen (8 § 1 st PuL).

25 maj 2018 GDPR - Lagen om behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation och är en ny dataskyddsförordning från 

Lagen om personuppgifter

Och  Inom idrottsrörelsen behandlar vi många olika typer av personuppgifter för att vardagen ska fungera.

Denna lag tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter när det är fråga om 1) förebyggande, avslöjande och utredning av brott eller förande av brott till åtalsprövning, 2) åtalsprövning och annan åklagarverksamhet som har samband med brott, 3) handläggning av brottmål i domstol, 1 § Denna lag gäller vid behandling av personuppgifter i Rättsmedicinalverkets verksamhet. Lagen gäller endast om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om personuppgifterna ingår i eller kommer att ingå i ett register. På sådan behandling av personuppgifter som avses i 1 § tillämpas, om inte något annat föreskrivs i denna lag, utöver denna lag också lagen om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten (1054/2018), med undantag av 10 § 2 mom., 54 § och 7 kap. Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om bland annat grundläggande krav på personuppgiftsbehandling, den personuppgiftsansvariges skyldigheter, enskildas rättigheter, skadestånd, överklagande och överföring av personuppgifter till tredjeland.
Vilket land har storst befolkning

Lagen om personuppgifter

9 mar 2021 Vi sparar dina personuppgifter endast så länge som ändamålet med behandlingen kräver, eller så länge som krävs i lag.

Dessa överensstämmer i stort sett med brottsdatalagens bestämmelser.
Rysk kaviar vilken fiskDenna lag tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter när det är fråga om 1) förebyggande, avslöjande och utredning av brott eller förande av brott till åtalsprövning, 2) åtalsprövning och annan åklagarverksamhet som har samband med brott, 3) handläggning av brottmål i domstol,

Lag om behandling av personuppgifter i brottmål och vid upprätthållandet av den nationella säkerheten. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 § Tillämpningsområde. Denna lag tillämpas vid sådan behandling av personuppgifter som utförs av behöriga myndigheter när det är fråga om Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Om du har frågor om detta - kontakta i första hand den förvaltning som inhämtat personuppgifterna: här hittar du förvaltningarna. Du kan också kontakta Malmö stads dataskyddsombud.

Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. Informera om behandling av personuppgifter. Bevara eller gallra. Rättelse, skadestånd och överklagande. Brottsbekämpande verksamheten. …

Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s Vi hanterar personuppgifter om dem som bor och verkar i Borås inom flera av våra verksamheter. GDPR ersätter personuppgiftslagen (PUL).

Lagens tillämpningsområde. 1 § Denna lag tillämpas, om inte annat anges i 3 §, vid behandling av personuppgifter inom socialtjänsten, om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt ett eller flera särskilda kriterier. 3. 2 kap. 17 § om längsta tid som personuppgifter får behandlas, 4. 2 kap. 4 och 22 §§ om behandling för nya ändamål, och 5.